Yabancılaşma - Karl Marx

Yabancılaşma - Karl Marx

En geç 22 Ocak Cuma günü kargoda
  • Bu ürün için toplam kargo maliyetiniz:
  • Aras Kargo : 3,87 TL

MG2456DEE9

Yeni ürün

Yabancılaşma - Karl Marx

Daha Fazla Detaylar

10,00 TL

1 Adet
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!

- +

 
Daha Fazla Bilgi

İÇİNDEKİLER

 

9 Derleyenin Sunuş Notu

YAHUDİ SORUNU

13 Hıristiyanlığın Tam Bir Din Olarak, İnsanın Kendisine ve Doğaya Yabancılaşmasını Teorik Bakımdan Tamamlaması

HEGEL'İN HUKUK FELSEFESİNİN ELEŞTİRİSİNE KATKI. GİRİŞ

16 Eleştiri, Zincirleri, Her Yanını Örten İmgesel Çiçeklerden, İnsan Süssüz ve Umut Kırıcı Zincirler Taşısın Diye Değil, Ama Onları Atsın ve Canlı Çiçeği Devşirsin Diye Arındırdı

1844 ELYAZMALARI

19 İşçi, Kendi Emek Ürünü Karşısında, Yabancı Bir Nesne Karşısındaki ile Aynı İlişki İçindedir

35 Fizyokrasi, Yalnızca Toprak Mülkiyetini, Yabancılaşmış İnsan Durumuna Getirir

40 İnsanal Özyabancılaşmanın Kaldırılışı: Komünizm

44 Özel Mülkiyet Bizi Öylesine Alıklaştırmıştır ve Sınırlı Kılmıştır ki Bir Nesne Ancak Ona Malik Olduğumuz Zaman Bizimdir

50 Sosyalizm — İnsanın Özsel Gücünün Yeni Belirtisi ve İnsanal Özün Yeni Bir Zenginleşmesi

54 İşbölümü, Emeğin Toplumsal Özlüğünün Yabancılaşma Çerçevesi İçindeki İktisadi Dışavurumudur

55 Feuerbach, Felsefenin, İnsan Yabancılaşmasının Bir Başka Biçimi Olduğunu Tanıtlar

57 Görüngübilim'de Görünen Çeşitli Yabancılaşma Biçimleri, Bilincin ve Özbilincin Çeşitli Biçimlerinden Başka Bir Şey Değil

66 Hegel'in Yanlış Olguculuğunun ve Görünüşten Başka Bir Şey Olmayan Eleştiriciliğinin Kökü

KUTSAL AİLE

78 Bay Edgar, Tikel Bir Varlık Durumuna Getirdiği "Sevgi"yi İnsandan Ayırarak ve Ona Bağımsız Bir Varoluş Vererek, Sevgiyi Bir "Tanrı" Yapar

79 Proletaryada İnsan, Gerçekte Kendi Kendini Yitirmiş Ama Aynı Zamanda da Bu Yitirmenin Teorik Bilincini de Kazanmıştır

84 Proudhon İktisadi Yabancılaşmayı, İktisadi Yabancılaşma Çerçevesinde Kaldırır

87 Onlar Mülkiyetin, Sermayenin, Paranın, Ücretli Emeğin vb., Varlıklarının Yabancılaşmasının Somut Sonuçları Olduklarını Bilirler

90 Ayağa Kalmak İçin Düşüncede Ayağa Kalkmak Yetmez

93 Kendi Yaşamının, Örneğin Mülkiyet, Sanayi, Din, vb. Gibi Kendisine Yabancılaşmış Öğelerinin Dizginsiz Hareketini Kendi Öz Özgürlüğü Olarak Gören Bireyin Görünüşte Bireysel Bağımsızlığı, Gerçekte Onun Köleliği ve İnsandışılığıdır

FEUERBACH ÜZERİNE TEZLER

96 Feuerbach, Dinsel Özyabancılaşma Olgusundan, Dünyanın Biri Dinsel Dünya, Öteki Cismani Dünya Olmak Üzere İkileşmesi Olgusundan Hareket Eder

ALMAN İDEOLOJİSİ

97 Yabancılaşmanın Katlanılmaz Bir Güç Haline Gelmesi ve Ortadan Kaldırılması

103 Bugün Öz Faaliyet ile Maddi Yaşamın Üretimi Öylesine Birbirinden Ayrılmıştır ki, Maddi Yaşam Amaç Gibi Görünmekte ve Maddi Yaşamın Üretimi, Yani Çalışma da Araç Gibi Görünmektedir

107 Bireylerin İlişkilerinin Kendilerine Karşı Bir Özerkliğe Ulaşması

GRUNDRISSE

109 Para "Toplumun Gezen Rehini" Olarak İşe Yarar, Bireyler Onun Kendi Toplumsal İlişkisini Nesne Olarak Kendilerine Yabancılaştırdıkları İçin Toplumsal Bir Özelliğe Sahip Olur

117 İşçi, Sermayenin Gücü Olarak, Ötekinin Erki Olarak, Emeğinin Yaratıcı Gücü Ölçüsünde Yoksullaşır

120 Nesneleşmiş Emek, Canlı Emek Tarafından Kendi Ruhu ile Donatılmıştır ve Onun Karşısında Yabancı Bir Güç Olarak Yerleşmiştir

128 Nesneleşmiş Ötekinin Emeği Üzerinde Mülkiyet, Canlı Ötekinin Emeğini Maledinmenin Tek Koşulu Olarak Ortaya Çıkar

131 Emeğin Nesnel Koşulları, Canlı Emek-Gücü Karşısında Öznel Varoluş Kazanır

133 Sermaye, Ötekinin Emeğinin Mülkiyeti Olarak ve Giderek Egemen Özne Olarak Ortaya Çıkar

135 İnsanın İçinde Yatanın Eksiksiz Geliştirilmesi, Burjuva İktisadında Toptan Yabancılaşma Olarak, Kendinde Amacın Tümüyle Dışsal Bir Zorlamaya Kurban Edilişi Olarak Görünür

138 Egemenlik İlişkisi, Bir Başkasının İradesinin Mülk Edinilmesini Öngörür

143 Emeğin Kendi Nesnel Koşullarıyla Bir Kez Daha Kendi Mülkü Olarak İlişki Kurabilmesi İçin, Özel Değişimin Yerini Bir Başka Sistemin Alması Gerekir

144 Emeğin Kendi Nesnel Koşullarıyla İlişkisi, Ötekinin Mülkiyetiyle İlişkisi Gibidir: Emeğin Yabancılaşması

146 Bireyin Düşünülmüş ya da İmgelenmiş Evrenselliği Değil Ama Onun Gerçek ve Düşüncel İlişkilerinin Evrenselliği

148 Değişim Kendi Karşıtına Dönüşür. Özel Mülkiyet Yasaları, İşçinin Mülksüzlüğüne ve Emeğine Yabancılaşmasına Dönüşür

150 Nesneleşme Süreci, Gerçekte, Emek Açısından Yabancılaşma Süreci Olarak ya da Sermaye Açısından Ötekinin Emeğinin Maledinilmesi Olarak Ortaya Çıkar

ARTI-DEĞER TEORİLERİ

153 Emeğin Maddi Koşulu ile Emek-Gücünün Kendisinin Ayrıştığı, Birinin Diğerine Yabancılaştığı Varsayılır

156 Sermaye Ancak Emeğin Kendi Maddi Koşullarının, Bunlar Emeğe Yabancılaştırıldığı Zaman, Emek Üzerindeki Gücü Olarak; Ücretli Emeğin Bir Koşulu Olarak, Ücretli Emeğin Biçimlerinden Yalnızca Biri Olarak Değer Üretir

157 En Basit Biçimlerinde, Kendileri Doğal Öğeler Olan Üretim Koşullarının Yabancılaşması

160 Sermaye Bu Bağımsız Biçimi Kazandıktan Sonra Canlı Emek Karşısında Kapitalistte Kişileşir. Burada Bir Kez Daha, Daha Önce Para Konusu Üzerinde Dururken Fetişizm Terimiyle Adlandırdığımız Şeyle, İlişkinin Tersyüz Edilmesiyle Karşı Karşıya Bulunuyoruz.

164 Emek-Gücü ile Sermaye Biçiminde Bağımsız Hale Gelen Nesnel Emek Koşulları Arasındaki Karşıtlık ve Yabancılaşma Sürekli Artmaktadır

KAPİTAL

166 Katları Sislerle Kaplı Din Aleminde, İnsan Beyninin Ürünleri, Bağımsız Canlı Varlıklar Gibi Görünür, ve Hem Birbirleriyle, Hem de İnsanoğlu ile İlişki İçine Girerler. Metalar Aleminde de Durum Aynıdır

182 Sermaye İlişkisi, Emekçiyi Kendi Emeğini Maddeleştirdiği Araçlarla Karşı Karşıya Koyan İç Bağıntıyı, Yabancılaşmanın Ardına Gizler

183 Toplumla Karşıtlık İçersinde Bir Nesne, Kapitalistin Güç Kaynağı Olan Bir Şey Biçiminde Yabancılaşmış, Bağımsız Toplumsal Bir Güç: Sermaye

185 Sermayenin Yabancılaşmış Niteliğinin, Emekle Olan Karşıtlığının, Fiilî Sömürü Sürecinin Dışında Bir Yere, Yani Faiz Getiren Sermayeye Aktarılması

187 Faiz, Kârın, Yani Faal Kapitalistin İşçiden Sızdırdığı Artı-Değerin Bir Parçasından Başka Bir Şey Olmadığı Halde, Şimdi Tam Tersine, Faiz, Sanki Sermayenin Tipik Ürünü, Asıl Öğesi Olarak Görünür

190 Kâr, Üretim Araçlarının Sermayeye Dönüşmesinden, Yani Bu Üretim Araçlarının Gerçek Üreticiler Karşısında Yabancılaşmalarından, Bir Başkasının Mülkiyeti Olarak, Başkalarının Artı-Emeğine Sırf Bir Elkoyma Olarak Görünür

191 Vülger Ekonomi Politik... Ekonomik İlişkilerin Yabancılaşmış Dış Görüntüleri... Şeylerin Özü...

193 Özgürlük Alemi, Ancak Emeğin Zorunluluk Aleminin Bittiği Yerde Başlar

196 Emek Koşullarının, Emeğe Yabancılaştırılması ve Sermayeye Dönüştürülmesi

198 Emeğin Bütün Toplumsal Üretken Güçleri, Emeğin Kendisinden Değil de, Sermayenin Rahminden Doğuyormuş Gibi Göründüğü İçin, Sermaye Gizemli Bir Varlık Haline Gelir

200 Artı-Değerin Bir Kısmı, Toprağa Bağlı Göründüğü İçin, Artı-Değerin Çeşitli Kısımlarının Karşılıklı Yabancılaşması Tamamlanmış, İçsel Bağlar Tamamen Kopmuştur

 
İptal & İade Şartnamesi

İade Şartları

Sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir problem sebebi ile iade etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir:

Siparişinizin size ulaştığı günü takip eden yedi iş günü içerisinde, iade talebinizi ve ürünle ilgili probleminizi web sitemizin “Müşteri Hizmetleri”bölümünden bilgi vermeli veya info@tshirtvekitap.com’ a e-mail göndermelisiniz. Daha sonra tarafınıza gönderilecek yönlendirme maili doğrultusunda ürünü teslimat tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde tshirtvekitap.com ’ye geri göndermenizi rica ederiz. Yedi iş gününü aşan bildirimlerde maalesef iade kabul etmiyoruz. İsteğiniz bize ulaştığında yetkililer tarafından değerlendiriliyor ve iadeniz onaylandığında size bir onay e-mail’i gönderiliyor.

İade edeceğiniz ürünü eksiksiz orijinal faturasıyla, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş haliyle, sipariş numarası ve forMilanda.com’ un doğru adresini içerecek şekilde geri gönderdiğinizden emin olmalısınız. Eğer ürünün faturası kurumsal ise, iade işlemi için kurumun düzenlemiş olduğu, kargo payı dahil edilmeden, ‘Ürün Birim Fiyatı + KDV’ şeklinde kesilmiş bir ‘İADE FATURASI’ ile birlikte göndermeniz gerekiyor. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadelerini ‘İADE FATURASI’ kesilmediği takdirde tamamlayamadığımızı bilmelisiniz.

Ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları bize iade ettiğiniz paketin içinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde bulunmalıdır.

İadenizi onaylamadan önce ürünle ilgili incelemeyi ‘tshirtvekitap.com - İade Bölümü’ yapıyor.

Bu şartlar dahilinde yapacağınız tüm iade gönderimlerinin kargo ücreti size ait olacaktır. Ancak, iade etmek istediğiniz ürünün kusurlu olduğu anlaşıldığı takdirde, iadeniz onaylanacak ve geri gönderim için ödediğiniz kargo ücreti hesabınıza yatırılacaktır.

İadeniz Onaylandıktan Sonra

İade onayınızı takip eden on gün içerisinde ürün bedelinizin geri ödemesini yapıyoruz. Kredi kartı ile yaptığınız ödemelerde ürün bedeli, iade onayınızı takip eden yedi gün içerisinde bankanıza geri ödeniyor.

Kredi kartınıza yatırılan geri ödemenin banka hesabınıza yansıması ortalama iki, üç hafta sürebiliyor. Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde geri ödenen tutarın bankaya devrinden sonraki süreçte yaşanabilecek olası gelişmeler tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup tshirtvekitap,com.com’ nın sorumluluğunda değildir. Bu yüzden bu tür sorunlarda herhangi bir müdahalede bulunma hakkımız yoktur.

Cayma Hakkı Dışındaki İade İşlemleri

Tüketicinin ‘Sebep Göstermeksizin Cayma Hakkı’ sadece bahsi geçen alışveriş gerçekleştikten sonraki yedi iş günü içerisinde iade talebi bildirilen ürünlerin geri alımı için geçerlidir. Yedi iş gününü aşan sürelerde iade kabul edilemez.

Özel Koşullar

Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi teslimat yerinden ayrılmadan önce paketinizi açmalı ve ürünü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya ıslanmış paketlerde bunu yapmanız çok önemlidir. Ürün faturanız, kurye poşetinin ön gözünde yer almaktadır. Beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle karşılaşırsanız veya ürüne ait fatura, kurye poşetinde yer almıyorsa, paketi teslim almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak, kargo şirketi tarafından tarafımıza iade edilmesini sağlamanız gerekmektedir. Ürün faturası, iptal ve iadeler için muhakkak gereklidir. 

Orijinal ambalajı zarar görmüş, bozulmuş, açılmış, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde denenmiş, kullanılmış, kullanımdan dolayı zarar görmüş veya orjinal faturası bulunmayan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Ürünün iadesi, ürünün bütün standart aksesuarları; ambalajları hasarsız ve tam olarak orjinal paketleri  ve orjinal faturası ile birlikte geri gönderildiğinde alınmaktadır. Teslimattan sonraki yedi günü aşan sürelerde ‘Cayma Hakkı’yla iade söz konusu değildir.

Müşteri, ürünü, teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür.

 
Taksit Seçenekleri

Aynı kategorideki diğer ürünler: 30

Menü